การตั้งค่าหมายเลข รหัสย่อ สำหรับ SL1000,SL2100,SV8100,SV9100

การบันทึกหมายเลขโทรด่วน(MLT/SLT)

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับระบบตู้สาขาโทรศํพท์ NEC โทร 0859002522 เล็ก