Update 27/08/2019

งานติดตั้งระบบตู้โทรศัพท์ NEC SV9100

งานติดตั้งระบบตู้โทรศัพท์ NEC SV9100 
สถานที่ติดตั้ง : La Casita หัวหิน
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
รายละเอียด : ได้ทำการติดตั้งตั้งตู้โทรศัพท์
NEC SV9100 ติดตั้งทั้งหมด 10 ตู้
8 สายนอก 8 ดิจิตอล 816 สายใน พร้อมติดตั้ง mdf พร้อมใช้งาน

ภาพกิจกรรม