Update 29/08/2019

งานติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ NEC SV9300 

งานติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ 
สถานที่ติดตั้ง : ศาลากลางจังหวัดนครปฐม จังหวัด นครปฐม 
งานติดตั้ง : ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC SV9300 
รายละเอียด : ได้ทำการติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์ PABX NEC SV9300 ทั้งหมด 5 โครง และได้ทำการติดตั้ง box mdf ให้พร้อมใช้งาน
2 PRI 32 สายนอก อนาล็อค 32 สายในดิจิตอล 272 สายใน อนาล็อค

ขอบพระคุณที่ไว้วางใจเรา FourStar Network

ภาพกิจกรรม