Update 22/05/2019

งานติดตั้งตู้สาขาNEC SV9300

งานติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ 
สถานที่ติดตั้ง : โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัด ปัตตานี
งานติดตั้ง : ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC SV9300 
รายละเอียด : ได้ทำการติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์ PABX NEC SV9300 ทั้งหมด 24 โครง และได้ทำการติดตั้ง box mdf ให้พร้อมใช้งาน
ขนาด 1,000 เบอร์ 30 IP Phone

ขอบพระคุณที่ไว้วางใจเรา FourStar Network

ภาพกิจกรรม